غربالگری شنوایی و بررسی نیاز به سمعک در سالمندان ( بخش دوم)

pir salmand2 دانیال کلینیک کلینیک شنوایی و تجویز سمعک

یافته ها

در این مطالعه ۵۲ سالمند ۲۱ مرد و ۳۱ زن ۵۱ تا ۹۷ساله با میانگین سنی ۷۵ سال مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله ی غربالگری ضایعه ی شنوایی، نتایج تاریخچه گیری نشان داد که از میان این افراد ۱۴ نفر (۹۲/۲۶ درصد) احساس کم شنوایی ، ۵ نفر (۶۲/۹ درصد ) مشکل سرگیجه و یا گیجی ، ۴ نفر (۶۹/۷ درصد) سابقه ی استفاده از سمعک و ۲ نفر ( ۸۴/۳ درصد ) احساس وزوز در گوش داشته اند.

همچنین در هنگام اتوسکپی مشخص شد که ۳۳ درصد افراد یا به عبارتی ۱۷ نفر دارای سرومن فشرده هستند که پساز ارجاع بهمنظور خارج نمودن سرومن مجدداً برای ارزیابی شنوایی مراجعه نمودند. در نهایت معاینه ی اتوسکپی نشان داد که ۱ نفر (۹/۱ درصد) دارای نئوتمپان ، ۱ نفر (۹/۱ درصد) کلسیفیکیشن پرده تمپان و ۵ نفر ( ۶/۹ درصد ) دارای رترکشن پرده تمپان هستند.

در مرحله ی غربالگری آسیب شنوایی براساس معیار ASHA (1997) 45 نفر (۸۶ درصد) افراد مورد مطالعه مردود شدند. از اینرو ادیومتری کامل راه هوا و استخوان برایشان انجام شد. از آنجا که آزمون t دو دامنه اختلاف معنی داری را در هیچ یک از فرکانس های آزمایشی بین زنان و مردان نشان نداد ( p>0/05 ) ، زنان و مردان به عنوان یک جامعه در نظر گرفته شده و میانگین آستانههای شنوایی برای کلیه ی افراد مورد مطالعه محاسبه گردید، که حاصل آن در نمودار ۱ نشان داده شده است. نمودار ۲ شیوع کاهش شنوایی براساس معیار ردی ASHA (1997) در سنین مختلف را نشان می‌دهد.

آخرین مرحلهی غربالگری یعنی غربالگری ناتوانی شنیداری با استفاده از پرسشنامه ی HHIE-S صورت گرفت. با توجه به ملاک غربالگری ASHA. 20 نفر معادل ۵/۳۸ درصد افراد مورد مطالعه دارای امتیاز HHIE-S ≥ ۱۰ بودند که مردود محسوب شدند.
نتایج آزمون کای دو نشان داد که بین امتیازات بدست آمده از سؤالات مختلف این پرسشنامه همچنین بین امتیاز نهایی HHIE-S در زنان و مردان اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. ( p>0/05) . از این رو در این مرحله نیز زنان و مردان به عنوان یک جامعه در نظر گرفته شده و نتایج HHIE-S برای کل افراد محاسبه گردید . ۵/۶۱ % افراد فاقد معلولیت ، ۲۷% معلولیت ملایم تا متوسط و ۵/۱۱% معلولیت شدید داشتند.

میانگین امتیاز HHIE-S در افراد مورد مطالعه ۲۳/۹ با انحراف معیار ۶۱/۱۰ بود. نکته ی قابل توجه دیگر اینکه مجموع میانگین امتیازهای عاطفی ( ۹۶/۳) از مجموع میانگین امتیازهای اجتماعی ( ۲۷/۵) کمتر بدست آمد. با وجود این آزمون کای دو اختلاف معنیداری را بین این دو نشان نداد. ( p>0/05).

به منظور تعیین نیاز به سمعک امتیاز HHIE-S ،BPTA(3) ، BPTA(4)و ۴۰ < (2000 و ۱۰۰۰) BHL محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول ۱ نشان داده شده است. آزمون اسپیرمن همبستگی معنی داری را بین امتیازات ۱۰ HHIE-S≥ و ۲۶ < (3) BPTA و ۱۰ HHIE-S≥ و ۲۶ < (4) BPTA نشان داد ( به ترتیب p= 0/011 و p=0/020 ). در حالیکه نتیجه ی این آزمون حاکی از عدم همبستگی بین امتیازات ۱۰ HHIE-S≥ و ۴۰ < (2000 و ۱۰۰۰) BHL بود ( p>0/05). میزان همبستگی ۱۰ HHIE-S≥ با ۲۶ < (3) BPTA 73/0 و ۱۰ HHIE-S≥ با ۲۶ < (4) BPTA 56/0 به دست آمد. از این رو ملاک کاندیداتوری استفاده از سمعک داشتن امتیاز ۱۰ HHIE-S≥ و ۲۶ < (3) BPTA قرار گرفت. با در نظر گرفتن این ملاک ۱۱ نفر معادل ۲/۲۱ درصد افراد مورد مطالعه کاندیدای استفاده از سمعک محسوب شدند که تنها ۲ نفر از آنها سمعک داشتند که هر دو نیز از عملکرد سمعک ناراضی بودند.

در نهایت به منظور بررسی حساسیت و ویژگی برگردان فارسی پرسشنامه ی HHIE-S نتایج بدست آمده از این پرسشنامه با نتایج ۲۶ < (3) BPTA ، ۲۶ < (4) BPTA و ۴۰ < (2000 و ۱۰۰۰) BHL مقایسه شد که نتایج آن در جدول ۲ آمده است.

pirsalmand2 دانیال کلینیک کلینیک شنوایی و تجویز سمعک

بحث

هدف از مطالعهی حاضر غربالگری شنوایی سالمندان به منظور تعیین میزان نیاز به سمعک در این جامعه ی رو به رشد بود. همانطور که یافتههای این پژوهش نشان میدهد، در اولین مرحله ی غربالگری که با هدف غربالگری ضایعه ی شنوایی صورت گرفت مشخص شد که ۳۳ درصد افراد دارای سرومن فشرده هستند که این یافته مطابق با اطلاعات بدست آمده از پژوهش Yueh و همکاران( ۲۰۰۳ ) است. علت شیوع بالای سرومن فشرده را میتوان به افزایش رشد موهای مجرا، خشکتر بودن سرومن و کلاپس نسبی در سالمندان نسبت داد به ویژه دو عامل اول یعنی وجود موهای ضخیمتر و زیادتر همچنین سرومن خشکتر موجب تجمع سرومن در مجرا شده و در صورتی که اقدامات لازم جهت خارج نمودن آن صورت نگیرد میتواند منجر به کاهش شنوایی شود.

در مرحله ی غربالگری آسیب شنوایی با وجود آنکه آستانه ی شنوایی مردان در تمام فرکانس ها از زنان ضعیف تر بود ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود که این امر مطابق با یافته های Gates و همکاران( ۲۰۰۳ ) و Abyad(2004) است. مطالعه ی Gordon-Salant ( 2005 ) نشان می دهد که آستانه ی شنوایی مردان از زنان ضعیفتر است ولی در خصوص معنی دار بودن این اختلاف ذکری به میان نیاورده است.

همچنین در این مرحله مشخص شد که ۴۵ نفر (معادل ۸۶ درصد افراد مورد مطالعه ) از غربالگری آسیب شنوایی مطابق با معیار ASHA (1997) مردود محسوب میشوند. که این رقم بخوبی با یافته های Jupiter و (۲۰۰۱) Palagonia مبنی بر مردودی ۸۱ درصد افراد مورد مطالعه مطابقت دارد . در صورتی که معیار ردی از مرحلهی غربالگری آسیب شنوایی را عدم پاسخ دهی به فرکانسهای ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ Hz با شدت ۴۰dBHL قرار دهیم، ۹/۲۶% افراد مردود محسوب میشوند که این رقم در مطالعه ی Gates و همکاران (۲۰۰۳) ۲۷ درصد و در مطالعه ی Jupiter و Palagonig (2001) 38 درصد ذکر شده است.

در مرحله ی غربالگری ناتوانی شنیداری با استفاده از پرسشنامه ی HHIE-S در مطالعه ی حاضر ۲۰ نفر معادل ۵/۳۸ درصد مردود شدند. در حالیکه در پژوهش (۲۰۰۴) Abyad Jupiter و Palagonig (2001) و Gates و همکاران (۲۰۰۳) این رقم به ترتیب ۶۳ درصد، ۱۰ درصد و ۱۵ درصد ذکر شده است. علیرغم تطابق بالای یافته های مربوط به غربالگری آسیب شنوایی، علت این اختلاف را میتوان به تفاوتهای فرهنگی نسبت داد ، در مطالعه ی Abyad برگردان عربی پرسشنامه ی HHIE-S در جامعه ی عرب زبانان لبنان، در پژوهش Jupiter و Palagonig برگردان چینی این و پرسشنامه در جامعه چینی زبانان آمریکا و در بررسی Gates و همکاران پرسشنامه ی اصلی HHIE-S در جامعه ی آمریکائیان مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه ی Palagonig , Jupiter نشان میدهد، علیرغم آنکه ۸۱ درصد افراد براساس معیار ASHA (1997) مردود شده اند تنها ۱۰ درصد آنان دارای امتیاز HHIE-S بزرگتر از ۱۰ بوده اند. محققان این امر را به ویژگی های فرهنگی جامعه ی چینی زبانان نسبت داده اند. زیرا در این جامعه کاهش حساسیت شنوایی بخشی از فرآیند پیری قلمداد شده و معلولیت محسوب نمیگردد. از این رو سالمندان دچار کاهش شنوایی، خود را معلول به شمار نمی آورند.

غربالگری شنوایی و بررسی نیاز به سمعک در سالمندان ( بخش سوم)

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x