مقایسه ادراک شنیداری کودکان کاشت حلزون شده، دارای سمعک و کودکان با شنوایی طبیعی – بخش سوم

kasht1 دانیال کلینیک کلینیک شنوایی و تجویز سمعک

نتیجه گیری

با توجه به این که آسیب شنوایی تمام جنبه های زندگی فرد ناشنوا، به ویژه ادراک شنیداری را تحت تأثیر قرار می دهید با این حال، احتمال می رود که استفاده از کاشت حلزون و سمعک در بهبود ادراک شنیداری کودکان ناشنوا تأثیر مطلوبی داشته و با نتایج قابل قبولی در بهبود عملکرد شنیداری آن ها همراه باشد، ولی باز هم ادراک شنیداری کودکان ناشنوا ضعیف تر از هم سالان شنوای آن ها است. بنابراین، به برنامه مدون آموزشی و توانبخشی ویژه ای نیاز است تا مهارت ادراک شنیداری ناشنوایان به نحو بهتری توسعه یابد. ادراک شنیداری یک پدیده پیچیده و چند بُعدی است و در اثر تعامل عوامل کلیدی متعددی از قبیل سن کم شنوایی یا ناشنوایی، ناشنوایی پیش یا پس زبانی، شنوا یا ناشنوا بودن والدین، میزان افت شنوایی کودک، جنسیت، بهره هوشی، معلولیت های همراه و سندرم های نادر و حتی روابط چند لایه و تعاملی والدین و فرزندان معنا می یابد، توجه به این عوامل امری ضروری است چرا که نقش بسیار مهمی در ادراک شنیداری دارد. بنابراین، آن دسته از برنامه های آموزشی و توانبخشی که بتوانید این عوامل را در کودکان دارای پروتز کاشت حلزون یا سمعک مد نظر قرار دهد احتمالاً در بهبود ادراک شنیداری آنها مؤثر خواهد بود.

محدودیت ها

محدودیت های را که پژوهش حاضر از لحاظ روش شناختی بیا آن مواجه بوده است عبارتند از: محدود کردن پژوهش به گروه خاصی از کودکان ناشنوا و ابزار خاصیی بیرای ارزییابی ادراک شنیداری آنها. همچنین با توجه به محدودیت در تعداد نمونه، روش نمونه گیری و سایر عوامل اثرگذار باید در تعمیم نتایج احتیاط شود.

tabiei3 دانیال کلینیک کلینیک شنوایی و تجویز سمعک

پیشنهادها

جهت پژوهش های آتی پیشنهاد می شود که پژوهش بر روی کودکان با افت شنوایی مختلف و دامنه سنی متفاوت انجام گیرد و تأثیر عوامل احتمالی دیگر بررسی گردد . برنامه های مداخلاتی تربیت شنیداری با الگوهای متفاوت خانواده محور، مدرسه محور و محله محور طراحی و اجرا گردد به نحوی کیه سبب پیوند کودک ناشنوا با والدین و سایر اعضای خانواده، معلم، شنوایی شناس، آسیب شناس گفتار و زبان، متخصصان پزشکی و آموزشی شود تا بتوانند نظر بیمه های سلامت و صاحب نظران بهداشت و روان را به خود جلب نماید.

تشکر و قدردانی

از شنوایی شناسان محترم شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت صمیمانه تشکر می نماییم. همچنین از والدین و کودکان شرکت کننده در پژوهش و تمام عزیزانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند قدردانی می گردد.

References

۱. Amirfattahi R. Introducing and improving speech models for analyzing temporal changes in Persian patients with cochlear implant. [MSc Thesis]. Tehran, Iran, College of Electronic Engineering, University of Amirkabir Polytechnic; 2002. [In Persian].
۲. Khalesi M, Amirfattahi R, Sheikh-Zadeh H, Khorsandi MT, Motesaddi M, Abdi S. Effect of auditory feedback on speech production after cochlear implantation. TUMJ 2001; 59(5): 1-9.
۳. Alpiner IG, McCarthy PA. Rehabilitative Audiology: Children and Adults. 3rd ed. Lippincott: William & Wilkins; 2000.
۴. Peng SC, Tomblin JB, Turner CW. Production and perception of speech intonation in pediatric cochlear implant recipients and individuals with normal hearing. Ear Hear 2008; 29(3): 336-51.
۵. Hasanzadeh S. Psychology and education of deaf children. 1st ed. Tehran, Iran: Samt Publications; 2009. [In Persian].
۶. Roohparvar R, Bijankhan1 M, Hasanzadeh S, Jalaei Sh. The acoustic analysis of voice onset time in cochlear implanted children and normal hearing. Audiol. 2010; 19(1): 39-49.
۷. Peng SC, Tomblin JB, Turner CW. Production and Perception of Speech Intonation in Pediatric Cochlear Implant Recipients and Individuals with Normal Hearing. Ear Hear 2008; 29(3): 336-51.
۸. John K, Niparko MD. Kids and cochlear implants: getting connected. 1st ed. New York: Hopkins; 2001.
۹. Kord N, Shahbpodaghi MR, Khodami SM, Nourbakhsh M, Jalaei Sh, Motesadi M. Investigation of perception of intonation in primary school ages cochlear implant children and comparison with normal hearing children. Modern Rehabilitation 2010; 4(3, 4): 1-6.
۱۰. Zhou H, Chen Z, Shi H, Wu Y, Yin S. Categories of auditory performance and speech intelligibility ratings of early-implanted children without speech training. PLoS One. 2013; 8(1):1-5.
۱۱. Gelfand S. Essential of audiology. 2nd ed. Thieme Medical Publishers; 2001.
۱۲. Palmer CV, Ortman A. Hearing loss and hearing aids. Audiol 2005; 2(3): 901-18.
۱۳. Anderson I, Weichbold D, Haese P. Three-year follow up of children with open-set speech recognition who use the MED-EL cochlear implant system. Cochlear Implants Int 2004; 5(2): 45-57.
۱۴. Spencer LJ, Barker BA, Tomblin B. Exploring the language and literacy outcomes of pediatric cochlear implant users. Ear Hear 2003; 24(3): 236-47.
۱۵. Young GA, Killen DH. Receptive and expressive language skills of children with five years of experience using a cochlear implant. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2002; 11(9): 802-10.
۱۶. Waltzman SB, Cohen NL, Gomolin RH. Open-set speech perception in congenitally deaf children using cochlear implants. Am J Otol. 1997; 1(3): 342-9.
۱۷. Tye-Murray N, Spencer L, Woodworth GG. Acquisition of speech by children who have prolonged cochlear implant experience. J Speech Hear Res 1995; 38(2): 327-37.
۱۸. Osberger MJ, Maso M, Sam LK. Speech intelligibility of children with cochlear implants, tactile aids, or hearing aidsJSLHR 1993; 36: 186 203.
۱۹. Mahmoudi Z, Rahati S, Ghasemi M, Rajati M, Asadpour V, Tayerani H. Diagnosis of voice abnormalities in speech of Children with cochlear implant and Hearing aid with artificial decision making systems. Medical Science Journal Islamic Azad University-Mashhad Branch 2009; 5(2): 6 -78.
۲۰. Brown C, McDowall DW. Speech production results in children implanted with the clarion implant. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999; 177(Suppl.): 110-2.
۲۱. Wawroski LR. Speech recognition in noise and intonation recognition in primary school age children and preliminary results in children with cochlear implant. 1st ed. Maryland: Proquest Information and Learning Company; 2008.
۲۲. Most T, Peled M. Perception of suprasegmental features of speech by children with cochlear implants and children with hearing aids. J. Deaf Stud. Deaf Educ 2007; 12(3): 350-61.
۲۳. Lee YSK, Hasselt CA, Chiu SN, Cheung MCD. Cantonese tone perception ability of cochlear implant children in comparison with normal-hearing children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 63(2): 137-47.
۲۴. Perrin E, Berger C, Topouzkhanian A, Truy E, Morgon A. Evaluation of cochlear implanted children’s voices. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 47(2): 181-6.
۲۵. Byun H, Moon IJ, Kim EY, Park J, Kwon SY, Han HD, et al.. Performance after timely cochlear implantation in prelingually deaf children with cerebral palsy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013; 77(6):1013-8.
۲۶. Kunisue K, Fukushima K, Nagayasu R, Kawasaki A, Nishizaki K. Longitudinal formant analysis after cochlear implantation in school-aged children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70(12): 2033-42.
۲۷. Rajabi Gh. Normalizing The Raven Coloure Progressive Matrices Test on students of city Ahvaz. Journal of Contemporary Psychology 2008; (1): 23-32.
۲۸. Archbold S, Lutman ME, Marshall DH. Categories of auditory performance. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995; 166(Suppl): 312-14.
۲۹. Allen C, Nikolopolous TP, Dyar D, O’Donoghue G. Reliability of a rating scale for measuring speech intelligibility after cochlear implantation. Otol Neurotol= 2001; 22: 631-33.
۳۰. Archbold S, Lutman ME, Nikolopolous M. Categories of auditory performance: Inter-user reliability. Br J Audiol 1998; 32(1): 7-12.
۳۱. Phillips L, Hasanzadeh S, Kosaner J, Martin J, Deibl M. Comparing auditory perception and speech production outcomes: Non-language specific assessment of auditory perception and speech production in children with cochlear implants. Cochlear Implants Int 2009; 10(2): 92-102.
۳۲. Blamey PJ, Sarant JZ, Paatsch, LE, Barry JG, Bow CP, Wales RJ, et al. Relationships among speech perception, production, language, hearing loss, and age in children with impaired hearing. J Speech Lang Hear Res 2001; 44(2): 264-85.
۳۳. Meyer TA, Svirsky MA, Kirk KI, Miyamoto RT. Improvement in speech perception by children with profound prelingual hearing loss: Effects of device, communication mode, and chronological age. J Speech Lang Hear Res 1998; 41(4): 846-58.
۳۴. Zhou H, Chen Z, Shi H, Wu Y, Yin S. Comparisons of auditory performance and speech intelligibility in children with cochlear implants placed using different approaches. Otol Neurotol. 2012; 33(1): 26-29.
۳۵. Ghasemei MM, Bakhshaee M, Shakeri MT, Razmara N, Tayerani Niknejad H, Tale MR, et al. Categorize auditory performance in 53 cases using cochlear implants. The Iranian J Otolaryngol. 2006; 18(44): 81-85.

Comparing auditory perception in children with cochlear implant, hearing aids and normal hearing
Abstract
Introduction: Job satisfaction considered as an important factor in increasing productivity, Workers belonging and attachment to the work environment and improving the quantity and quality of work. Therefore this factor is important in various careers.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytic study. It was done between Occupational therapists and speech therapists in the Karaj. In each group 16 individuals were randomly collected demographic and job satisfaction (JDI) questionnaires completed. Reliability and validity of questionnaire was approved by similar internal articles. Data analyzing has done by nonparametric tests and SPSS software.
Results: Scores for job satisfaction in occupational therapists (76/0 ± ۳۱/۳) were higher than the speech therapists (45/0 ± ۸۰/۲. In Speech therapists group between job satisfaction with supervision, salary and promotion was a significant correlation. In occupational therapist be found a significant relationship between job satisfaction with nature of job, salary, promotion and colleagues.
Conclusion: Scores in both groups indicates that corrective actions are necessary. Actions for increase job security, improved ergonomics, workplace conditions, career development and job enrichment can help to increase job satisfaction in these two groups.
Keywords: Speech therapist, Occupational therapists, Job satisfaction, Karaj, Rehabilitation, JDI questionnaire
Citation: Jalil-Abkenar Seyede Somaye, Ashori Mohammad, Hasanzadeh Saied Comparing auditory perception in children with cochlear implant, hearing aids and normal hearing.
J Res Rehabil Sci 2013; 9(4): 596-605.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x