مقایسه سودمندی سمعک های دیجیتال ، قابل برنامه ریزی و آنالوگ (بخش اول)

samak digi2 thum دانیال کلینیک کلینیک شنوایی و تجویز سمعک

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به پیشرفت فناوری سمعک در جهت جایگزینی سمعک های آنالوگ با سمعک های دیجیتال و قابل برنامه ریزی مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از این سمعک ها توسط یک ابزار ارزشمند ضرورت بسیاری دارد. از این مطالعه حاضر با هدف بررسی امتیاز سودمندی سمعک های دیجیتال و قابل برنامه ریزی یا کنترل دیجتال و آنالوگ با استفاده پرسشنامه خلاصه شده سودمندی سمعک (APHAB) انجام شده است.

روش بررسی: این مطالعه مقطعی برای ۹۰ نفر مبتلا کم شنوایی حسی عصبی متوسط تا شدید، در سه گروه استفاده کنند از سمعک به ترتیب : دیجیتال ۴۳ نفر، قابل برنامه ریزی ۱۵ نفر و سمعک آنالوگ ۳۲ نفر که به مراکز شنوایی شناسی دولتی و خصوصی تهران در سال ۱۳۸۴ مراجعه کرده بودند انجام شد. جهت همه افراد مورد بررسی ادیومتری تن خالص انجام شد و پرسشنامه APHAB تکمیل گردید. سپس سمعک تجویز و تنظیم شد. یک ماه بعد از استفاده از سمعک دوباره پرسشنامه فوق توسط بیمار تکمیل شد.

یافته ها: میانگین امتیاز کلی سودمندی پرسشنامه برای سمعک دیجیتال ، قابل برنامه ریزی و آنالوگ به ترتیب ۰۵/۴۹ ، ۱۹/۳۳ و ۵۳/۳۹ بود که موید اختلاف معنی دار بین سمعک دیجیتال در مقایسه با سمعک های قابل برنامه ریزی و آنالوگ بود.میانگین امتیاز سودمندی در زیر مجموعه شرایط مطلوب پرشسنامه برای سمعک دیجیتال ۴۶/۵۳ ، قابل برنامه ریزی ۶۶/۳۷ و آنالوگ ۰۹/۳۹ بود. میانگین امتیاز سودمندی در زیر مجموعه ی نویز زمینه برای سمعک دیجیتال ، قابل برنامه ریزی و آنالوگ به ترتیب ۳۹/۴۶ ، ۵۳/۲۵ و ۳۱/۳۵ بود که در هر دو زیر مجموعه نشان دهنده تفاوت معنی دار سمعک دیجیتال با دو نوع سمعک دیگر بود. میانگین امتیاز سودمندی در زیر مجموعه بازآوایی در سه گروه تفاوت معنی دار نداشت.

نتیجه گیری: به نظر می رسد سمعک های دیجیتال در کاهش ناتوانی ناشی از نقص شنوایی از سمعک های قابل برنامه ریزی و آنالوگ سودمندترند.

واژگان کلیدی: سمعک دیجیتال، سمعک قابل برنامه ریزی، سمعک آنالوگ ، کاهش شنوایی حسی عصبی، پرسشنامه خلاصه شده سودمندی سمعک

مقدمه

امروزه شاهد رشد فزاینده فناوری در همه عرصه ها هستیم. همانطور که کامپیوتر با زندگی ما عجین شده است ، سیستم های دیجیتال در همه زمینه ها مطرح می باشند و سمعک نیز از این مقوله جدا نیست. اولین سمعک های دیجیتال جیبی در سال ۱۹۸۳ عرضه شد. نمونه های پشت گوشی در سال ۱۹۸۷ به بازار آمد اما وجود اشکالاتی نظیر بزرگ بودن اندازه سمعک ، مصرف بالای باطری باعث شد تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی استفاده بالینی آن میسر نشود، کاربرد سمعک های مرسوم که آنالوگ بودند روز به روز بیشتر کاهش می یابد، به طوری که اکنون اکثر سمعک های تجویزی از نوع دیجیتال قابل برنامه ریزی می باشند، سمعک های دیجیتال نسبت به آنالوگ و حتی نسبت به سمعک های قابل برنامه ریزی مزایای بیشتری دارند. ولی مهم ترین ویژگی آنها قابلیت تصمیم گیری است. به این صورت که در محیط های صوتی مختلف می توان از انواع روش های پردازش سیگنال استفاده کرد، این سمعک ها الگوریتم هایی دارند که با استفاده از آنها می توان نویز زمینه و یا فیدبک را رفع نمود. در این سمعک ها علاوه بر کاهش حجم ، انعطاف پذیری بیشتر شده و تعداد متغیرهای قابل تنظیم نسبت به سمعک های آنالوگ قابل برنامه ریزی بسیار بیشتر است.
از مشخصه های دیگر این سمعک ها الگوریتم های افزایش دهنده درک گفتار، قابلیت تکرار برنامه ریزی، مصرف کمتر باطری و توانایی تنظیم دقیق است. مجموعه ویژگی های فوق الذکر از یک طرف و کاهش قیمت این محصولات نسبت به گذشته موجب شده است که استفاده از این سمعک ها فزونی یابد.

diji samak1 دانیال کلینیک کلینیک شنوایی و تجویز سمعک

برای بررسی سمعک های دیجیتال دیگر آزمون های گفتاری و آزمایش های معمول ادیومتری کاربرد زیادی ندارند. به جای آنها بیشتر از پرسشنامه های خود ارزیاب استفاده می شود. پرسشنامه خلاصه شده سودمندی ( APHAB: Abbrevited Profile Of Hearing Aid Benefit) که در سال ۱۹۹۵ توسط Cox و همکاران در دانشگاه ممفیس ابداع شده یک وسیله خودارزیاب برای ارزیابی و تشخیص ناتوانی و معلولیت می باشد.

این مجموعه شامل چهار بخش می باشد ؛ شرایط مطلوب ( EC: Ease Of Communication)، بازآوایی ( RV: Reverberation) ، نویز زمینه ( BN: Background Noise) و آزاردهندگی صدا ( AV: Aversiveness) . هر زیر مجموعه از ۶ سوال تشکیل شده است که این سوالات به صورت تصادفی در پرسشنامه آمده اند. پاسخ ها ۷ گزینه ای هستند و در دو نوع مبتنی بر کامپیوتر و مبتنی بر کاغذ و قلم در دسترس می باشند. پرسشنامه قبل و بعد از استفاده از سمعک تکمیل می گردد و امتیاز ناتوانی بیمار قبل و بعد از استفاده از سمعک و امتیاز سودمندی سمعک محاسبه می شود، نسخه فارسی این پرسشنامه هنجاریابی شده و کاربرد زیادی پیدا کرده است.

سودمندی سمعک های دیجیتال بر آنالوگ در افراد دارای کم شنوایی حسی – عصبی توسط کهنسال و همکاران در سال ۱۳۸۳ درحیطه BN و RV محرز شده است. اما در مطالعه آبسالان و همکاران ( ۱۳۸۳) که از آزمون بازشناسی گفتار در سکوت و در حضور نویز استفاده شده بود سمعک های دیجیتال بر آنالوگ فقط در SNR=0: Signal to Noise Ratio برتری داشتند و در SNR=+10 و +۵ تفاوتی نداشتند.

Arlinger وهمکاران در سال ۱۹۹۸ طی یک تحقیق کارآزمایی بالینی برای افراد کم شنوای حسی عصبی که خود سمعک مدرن آنالوگ داشتند سمعک دیجیتال Digifocus شرکت Oticon را تجویز و تنظیم کردند.

امتیاز حاصل از پرسشنامه APHAB و پرسشنامه گلاسگو (Glsgow Hearing Aid Benefit Profile) نشان داد سمعک مورد بررسی نسبت به سمعک خود فرد به طور معنی داری سودمندتر بود. در حالیکه در مطالعه Newman و Sandridge (1998) تفاوت معنی داری در امتیازات سمعک های آنالوگ و دیجیتال مشاهده نشد.
Wood و Lutman (2004) در یک مطالعه مقطعی تصادفی یک سو کور، سودمندی سمعک های دیجیتال پیشرفته را نسبت به سمعک های آنالوگ خطی با استفاده از پرسشنامه های APHAB و گلاسگو مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که سودمندی حاصل از سمعک های دیجیتال نسبت به سمعک های آنالوگ تفاوت معنی داری داشته است.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی تحلیلی از بهمن ۸۳ تا شهریور ۸۴ روی ۹۰ نفر ( ۴۴ زن و ۴۶ مرد) مراجعه کننده به کلینیک شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراکز توانبخشی ناشنوایان جلایی پور و سمانه وابسته به بهزیستی استان تهران، شرکت های فن آذرخش ، سمعک آشنا، صبا و فراصوت که مایل به شرکت در مطالعه بودند انتخاب شدند.

شرایط ورود به مطالعه عبارت بود از نبودن جسم خارجی یا سرومن فشرده در مجرای گوش، عدم وجود ضایعه گوش میانی، کم شنوایی عصبی در حد متوسط تا شدید، الگوی کم شنوایی هموار و صعودی و نزولی تدریجی ، سمعک تجویزی از نوع سطح گوشی ، یکسان بودن فناوری سمعک های دیجیتال به نحوی که سمعک های دیجیتال مورد بررسی از انواع پیشرفته نبودند به عنوان مثال این سمعک ها فاقد سیستم هایی نظیر intelligent sound processing بودند و حداکثر تعداد باندهای آن ها ۶ باند بود. عدم همکاری برای تکمیل پرسشنامه APHAB در مرحله دوم موجب حذف نمونه از این مطالعه می گردید.

مقایسه سودمندی سمعک های دیجیتال ، قابل برنامه ریزی و آنالوگ (بخش دوم)

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x