درخواست مشاوره از دانیال کلینیک

با پر کردن این فرم شما می‌توانید مشاوره مورد نیاز خود را در مورد تجویز سمعک و سایر خدمات کلینیک شنوایی سنجی دانیال ثبت کرده و منتظر تماس گرفتن همکاران ما با خود باشید

در کلینیک داینال سرعت پاسخگویی به بیماران از اولویت‌ها و شعار ماست.

    زمان مراجعه*

    ارسال مدارک